Certifications

 Sijil Perakuan SSM

Perakuan pemerbadanan syarikat sendirian dengan ini diperakui bahawa TSG EXPERT (M) Sdn Bhd telah diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965, pada dan mulai 2 haribulan September 2013, dan bahawa syarikat ini adalah sebuah syarikat berhad menurut syer dan bahawa syarikat ini adalah syakat sendirian.

Dibuat di bawah tandatangan dan menterai  saya di Seberang Jaya, Pulau Pinang pada 2 Spetember 2013.

 

SSM - TSGexpert (M) Sdn Bhd

CIDB Malaysia – Sijil Perolehan Kerja Kerajaan

Adalah disahkan TSGexpert (M) Sdn Bhd seperti butir-butir berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia dan tertakluk kepada syarat-syarat termaktub di belakang sijil.

Tempoh sah laku dari 29/11/2016 sehingga 12/05/2019

CIDB Malaysia - Sijil Perolehan Kerja Kerajaan

CIDB Perakuan Pendaftaran

Adalah dengan ini diperkaui bahawa TSGexpert (M) Sdn Bhd telah berdaftar dengan Lembaga mengikut  Bahagian VI Akta Lembaga Pembagunan Industri Pembinaa Malaysia 1994. Pendafatran ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Gred, kategori dan pengkhususan berdaftar

  • G2  ME E04
  • G7  B     B04  B24
  • G7  CE  CE21  CE32
  • G7  ME  E06  M01  M20  M04  M02  E11  M15

 

Tempoh sah laku dari 24/11/2016 sehingga 12/5/2019

 

TSGexpert CIDB

 

 Sijil Kontraktor Kerja Taraf Bumiputra

Adalah dengan ini TSGexpert (M) Sdn Bhd diiktoraf sebagai kontraktor bertaraf Bumiputra. Pemberian pengiktirafan ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat berikut.

Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat dengan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) 

Adalah dengan ini TSGexpert (M) Sdn Bhd telah berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) dalam bidang bekalan/perkhidmatan di bawah sektor, bidang dan sub-bidang seperti berikut. Kelulusan ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat seperti yang dinyatakan di lampiran berikut.

Awards

ISO 9001:2008 Quality Management System

TSGexpert (M) Sdn Bhd has been assessed and found to be conforming the requirements of ISO 9001:2008 Quality Management System for the scope of Construction of Building and Civil Engineering Works by QSA International UK.

Initial certificate date: 16 June 2015

Certification expiry date: 15 June 2018

TSGexpert ISO9001-2008